Online vizitka

Soňa Trubíniová

Kategória: Projektový manažment
Miesto poskytovania: Bratislava a okres Nitra
Telefón: 0908784987

Popis služby:
Ponúkam spoluprácu v oblasti fundraisingu, písania žiadostí o granty, dotácie, finančné príspevky, administrovanie projektov, kontrolu čerpania grantov, dotácii, finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov. Oblasti podpory: najmä kultúra, vzdelávanie, výskum a vývoj, cezhraničná spolupráca, ale aj investičné projekty (napr. obnova pamiatok, rekonštrukcia budov).
Takisto ponúkam spoluprácu v oblasti koordinovania projektov, či produkcie podujatí (napr. festivaly, súťaže, vydávanie publikácii, výskumné projekty, budovanie firmy, projekty v oblasti ekológie).

Referencie:
verejná a štátna správa - kompletná implementácia projektov financovaných v rámci OP Výskum a vývoj - investičný projekt a výskumné projekty; príprava žiadosti a realizácia projektu z "nórskych" fondov; príprava žiadosti a realizácia projektu v programe Kreatívna Európa; príprava žiadosti a realizácie projektov financovaných z iných zdrojov, napr. FPU, súkromné nadácie, KEGA

súkromný a neziskový sektor - príprava žiadosti o NFP v OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, príprava žiadostí v programoch Kreatívna Európa, Višegrádsky fond, FPU, súkromné nadácie

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu