Poradňa

Výkon verejnej funkcie

Je funkcia hlavného kontrolóra mesta, ktorý je volený mestským zastupiteľstvom na obdobie 6 rokov považovaná za výkon verejnej funkcie? Je povinný terajší zamestnávateľ uvoľniť zamestnanca v zmysle §137 Zákonníka práce na výkon tejto funkcie? Alebo je lepšie ukončiť pracovný pomer u terajšieho zamestnávateľa? Ďakujem za odpoveď.

Postavenie hlavného kontrolóra mesta je upravené v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o obecnom zriadení“). V zmysle tohoto zákona sa hlavný kontrolór považuje za zamestnanca obce/ mesta a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov o výkone  práce vo verejnom záujme (ďalej len „Zákon o výkone práce vo verejnom záujme“).

 

Z pohľadu zákona č. 311/2003 Z.z. v platnom znení (ďalej len „Zákonník práce“) sa funkcia hlavného kontrolóra považuje za verejnú funkciu. Pojem verejná funkcia je vymedzený v §137 ods.2 Zákonníka práce ako „plnenie povinností vyplývajúcich z funkcie, ktorá je vymedzená funkčným obdobím alebo časovým obdobím a dosadzovaná na základe priamej voľby, alebo nepriamej alebo vymenovaním podľa osobitných predpisov.“

 

Podľa §18 Zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Zákon o obecnom zriadení zároveň upravuje, ktoré činnosti sú zo zákazu činnosti  vylúčené. Ide o výkon vedeckej, pedagogickej a prednášateľskej činnosti, prekladateľskej činnosti, publicistickej činnosti, literárnej alebo umeleckej činnosť a správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí.

 

Zákon o obecnom zriadení zároveň presne stanovuje s akými funkciami je funkcia hlavného kontrolóra nezlučiteľná. Ide napríklad o funkcie poslanca, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom, alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce.

 

Pracovný pomer právoplatne zvoleného hlavného kontrolóra s obcou vzniká na základe pracovnej zmluvy, ktorá s ním musí byť uzatvorená najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Pracovný pomer hlavného kontrolóra zaniká ku dňu zániku výkonu jeho funkcie.

 

Z pohľadu aktuálneho zamestnaneckého pomeru osoby, ktorá bude vykonávať funkciu hlavného kontrolóra je potrebné vziať do úvahy pracovnú náplň  jeho pracovného pomeru a zvážiť, či je možné považovať ju za zlučiteľnú s výkonom funkcie hlavného kontrolóra. V prípade, ak vykonáva vedeckú, pedagogickú, prednášateľskú, prekladateľskú, publicistickú, literárnu alebo umeleckú činnosť, je možné, aby ju vykonával aj počas výkonu funkcie hlavného kontrolóra. Ak má jeho pracovný pomer inú náplň práce, nie je možné, aby ju ako hlavný kontrolór vykonával bez súhlasu obecného zastupiteľstva a v tomto prípade bude potrebné postupovať v súlade s platnou legislatívou.

 

Výkon verejnej funkcie sa v zmysle Zákonníka práce považuje za prekážkou v práci z dôvodu všeobecného záujmu. V prípade, ak zamestnanec vykonáva prácu vo všeobecnom záujme je zamestnávateľ podľa  § 136 ods.1 zákonníka práce, povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon verejnej funkcie, pričom pri takto poskytnutom pracovnom voľne nevzniká zamestnancovi nárok na náhradu mzdy, ak si zmluvné strany nedohodnú inak, alebo ak prípadná kolektívna zmluva neustanovuje inak.

 

Dovoľujem si upozorniť na skutočnosť, že toto vyjadrenie bolo poskytnuté bez poskytnutia akýchkoľvek konkrétnych informácií a neboli v ňom zohľadnené prípadné osobitosti, ktoré by mohli vyplývať z pracovnej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zamestnancom, poprípade kolektívnej zmluvy.

 

 

Mgr. Martina Krišťáková, Advokát | 06.03.2014 09:21
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu